บทความ นมมะพร้าวอัดเม็ด

นมโครงการพระราชดำริ
นมโครงการพระราชดำริ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

นมโครงการพระราชดำริ      นมเป็นสิ่งที่ร่างกายของทุกคนต้องการเพราะในนมนั้นมีแคลเซียมสูงและสารอาหารครบ หมู่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและซ่อมแซมส่วนสึกหรอในร่างกาย

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีโครงการในพระราชดำริในส่วนของโคนมไทย นมวัวแท้อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริไม่ได้มีเพียงแค่นมยู.เอช.ที.จิตรลดา หรือ นมอัดเม็ดจิตรลดา เมื่อ 50 ปีที่แล้วยังไม่มีนมวัวให้ดื่มมากมายเหมือนในปัจจุบันและประชาชนในบางพื้นที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมข้นหวานและน้ำข้าวผสมน้ำตาล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักว่า นม” มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯประพาทประเทศเดนมาร์ค ในพ.ศ.2503 จึงเสด็จฯทอดพระเนตรกิจการฟาร์มโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมหลายแห่งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการโคนมและแปรรูปนมในประเทศไทย ในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่แห่งเดนมาร์ก พร้อมด้วยรัฐบาลเดนมาร์คและองค์กรเกษตรกรรมของประเทศเดนมาร์ก ได้น้อมเกล้าฯถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยจัดตั้งเป็น ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยก็มีกิจการฟาร์มโคนมแห่งแรกจนถึงปัจจุบัน นมวัวในประเทศไทยที่เป็นนมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ที่มาจากนมโครงการพระราชดำรินั้นมีดังนี้

 

1.นมไทย – เดนมาร์ค

กระบวนการผลิตนมไทย – เดนมาร์ค ผลิตมาจากแม่วัวพันธุ์ดีจากฟาร์มเกษตรกรของสหกรณ์โคนม 40 แห่งทั่วประเทศไทยควบคุมการพัฒนาด้านการตลาดและขยายโปรดักส์ของแบรนด์ให้มีความหลากหลาย โดยยังรักษาความเด่นของของนมไทย – เดนมาร์ค คือ นมโคสดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อให้แบรนด์มีความทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของนมไทย – เดนมาร์ค คือ

- ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก้เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม

- สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม

- มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

2.นมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดา

นมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดาเกิดจากรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากมีปัญหานมสดล้นตลาดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงแก้ปัญหาโดยการรับน้ำนมดิบมาผลิตเป็นนมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดา ซึ่งก่อนจะนำไปจำหน่ายจะมีการเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ประมาณ สัปดาห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค โดยนมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดาจะผลิตเฉพาะนมจืด ซึ่งมีทั้งแบบกล่องและถุง โดยแบ่งออกเป็นนมพาณิชย์บรรจุกล่องและถุงสีเหลือง นมโรงเรียนบรรจุกล่องและถุงสีน้ำเงิน-ขาว ซึ่งจะจัดส่งให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของนมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดา คือ

- ส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรเพื่อสามารถที่จะนำวิธีนี้ไปใช้ดำเนินงานเองในครอบครัว

- เพื่อค้นคว้า ทดลองหาวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับโคนมและทำการเผยแพร่ความรู้ไปสู่เกษตรกรโคนม

- เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคนมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ

- เพื่อส่งเสริมการบริโภคนมโคสดให้กว้างขวางมากขึ้น

 

3.นมหนองโพ

นมหนองโพเป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพและนมหนองโพได้ทำการปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ของนมหนองโพ โดยการพัฒนาในด้านของรสชาติ ได้แก่ รสจืด รสหวาน รสกาแฟ รสช็อกโกแลต จากนมถุงก็พัฒนามาสู่นมกล่อง โดยเริ่มก่อตั้งโรงงานการผลิตนมผงขึ้นที่ตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมวัวล้นตลาดของชาวบ้านในบริเวณจังหวังราชบุรีและจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของนมหนองโพ คือ

- กำไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบุตร – ธิดาสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโคมนมและสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งน้ำนมดิบให้แก่โรงงานเป็นประจำ

 

4.นมสดชั่งหัวมัน

นมสดชั่งหัวมันเต็มมันเนยสเตอริไลส์ บรรจุในขวดทันสมัยเป็นน้ำนมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์จากฟาร์มโคนมในโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนมโครงการพระราชดำริ

 

5.นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา

นมอัดเม็ดสวนจิตรลดาผลิตจากโรงนมสวนดุสิตเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและค้นคว้าเพื่อเป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปัญหาวิกฤตินมดิบล้นตลาด เริ่มจากการที่ทำให้เป็นที่รู้จักโดยการแจกประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เมื่อปีพ.ศ.2538 ที่มาสักการะพระบรมศพ จนทำให้นมอัดเม็ดจิตรลดาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของนมอัดเม็ดสวนจิตรลดา คือ

- เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจในการผลิตนมอัดเม็ด โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สูงและสามารถนำไปดำเนินกิจการได้ด้วยตนเอง

- เพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศ โดยการนำนมผงมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ด

- เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาไม่แพง

 

     ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทำให้ประชาชนชาวไทยทุก ๆ คนได้มีน้ำนมคุณภาพดีดื่มกันถ้วนหน้า เพราะพระองค์คือ พระบิดาแห่งการโคนมไทย

นมมะพร้าวอัดเม็ดออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ (Organic Coconut Milk Tablet By ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก kapookบทความที่น่าสนใจ

นมมะพร้าวอัดเม็ด มังสวิรัติก็ทานได้
นมมะพร้าวอัดเม็ด มีดีไม่ต่างจาก นมอัดเม็ด